0
Przejdź do treści
Przejdź do strony głównej

Warunki świadczenia usług

Informacje o Agencji

Nazwa: PAR HOUSE Agency

Adres: Rynek Główny 34/15, 31-010 Kraków

NIP: 6783010494

Rodzaj usług oferowanych przez Agencję

 • Projektowanie i tworzenie stron internetowych
 • E-commerce
 • Administrowanie stronami
 • Projektowanie i tworzenie animacji oraz wizualizacji produktów
 • Projektowanie brandingu oraz ilustracji
 • Administrowanie hostingiem, domenami i pocztą klientów oraz sprzedaż hostingu, poczty i rejestracji domen

Zakres usług objęty umową

Określany przez umowę podpisaną z klientem lub informacje przekazane mailowo bądź ustnie

Częstotliwość i czas trwania świadczenia usług

 • Świadczenie usług (oprócz administracyjnych) ustalane indywidualnie według projektu i określone w umowie
 • Domeny, pakiety hostingowe, certyfikaty SSL i poczty dedykowane określane w zakładce administracja

Cena lub stawka za świadczenie usług

 • Świadczenie usług (oprócz administracyjnych) ustalane indywidualnie według projektu i określone w umowie
 • Domeny, pakiety hostingowe, certyfikaty SSL i poczty dedykowane określane w zakładce administracja

Sposób płatności i terminy płatności

Określane w umowie lub w informacji mailowej

Informacje o ochronie danych osobowych

Określone w zakładce polityka prywatności i RODO

Warunki rozwiązania umowy przez obie strony:

Regulowane przez umowę

Postanowienia dotyczące gwarancji, reklamacji i zwrotów

 • Agencja udziela 12-miesięcznej gwarancji na usługi związane z umową
 • Agencja zobowiązuje się na własny koszt naprawić rażące błędy niepozwalające na normalne korzystanie ze strony internetowej
 • W przypadku błędów spowodowanych przez Klienta, Agencja naprawi błędy za dodatkową opłatą 300 zł netto/H
 • Strona internetowa wykonana przez Agencję będzie prawidłowo wyświetlać się na urządzeniach, rozdzielczościach i przeglądarkach z ponad 6% udziału w rynku
 • Agencja nie ponosi odpowiedzialności za błędne wyświetlanie strony wynikające z problemów z serwerem lub wolnym jej wczytywaniem
 • Gwarancja nie obejmuje usług w formie subskrybcji, takich jak pakiety hostingowe, poczta dedykowana czy domena
 • Pakiety hostingowe, domeny, poczty nie podlegają zwrotowi, jako produkty cyfrowe

Opis obowiązków i odpowiedzialności każdej ze stron

Regulowane przez umowę

Informacje o prawach autorskich i własności intelektualnej

 • Agencja przeniesie całość majątkowych praw autorskich na Klienta bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji po przekazaniu gotowej strony internetowej zgodnie ze Specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1
 • Przeniesienie praw autorskich może nastąpić po dokonaniu pełnej płatności za wystawione przez Agencję zlecenie, w ramach uiszczonego wynagrodzenia
 • Agencja pozwala Klientowi na modyfikowanie strony internetowej, w tym m.in. na dokonywanie korekt, przeróbek, zmian i adaptacji oraz jego pojedynczych fragmentów, bez nadzoru autorskiego
 • Agencja ma prawo do umieszczenia informacji z linkiem do strony Agencji w sekcji stopki na każdej podstronie
 • Klient może usunąć informację z linkiem do strony Agencji jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Agencji
 • Agencja ma prawo do umieszczenia logo Klienta z linkiem do strony Klienta na stronie Agencji w sekcjach odnoszących się do współpracy z Klientem
 • Klient może wnieść prośbę o usunięcie logo z linkiem do strony Klienta, tylko jeżeli Agencja używa go w rażący oraz niedbały sposób

Warunki odpowiedzialności za szkody i straty

 • Klient zamawia natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie usług i przyjmuje do wiadomości, że traci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczenie usług
 • Klientowi przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia następujących przyczyn: naruszenia przez Agencję postanowień niniejszej umowy
 • Klient zapłaci Agencji odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury, za każdy dzień zwłoki, liczony po upływie terminu zapłaty
 • W przypadku opóźnienia w stosunku do terminu określonego zgodnie z umową, Agencja zobowiązana będzie zapłacić Klientowi karę umowną w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia, za wykonanie całego przedmiotu umowy